Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. CONTRACTUELE PARTNERS, HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

De koopovereenkomst komt tot stand met Polar Parts GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. TAAL VAN DE OVEREENKOMST EN OPSLAG VAN DE TEKST VAN DE OVEREENKOMST

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

 Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

5. BETALING

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling

Als u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven wij u onze bankgegevens door in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van uw betaling.

Creditcard

Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.

Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden. De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

PayPal Plus

In het kader van de betaaldienst PayPal Plus bieden wij u verschillende betaalmethodes als PayPal services aan. U wordt doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.

Als u gekozen heeft om via PayPal te betalen moet u daar, om het factuurbedrag te kunnen betalen, geregistreerd staan of zich eerst laten registreren en zich met uw inloggegevens legitimeren. De betalingstransactie wordt door PayPal direct na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure ontvangt u nadere aanwijzingen.

Als u ervoor heeft gekozen om per creditcard te betalen hoeft u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, niet bij PayPal geregistreerd staan. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en nadat u zich heeft gelegitimeerd als rechtmatig bezitter van de creditcard door de uitgevende instelling van uw kaart op verzoek van PayPal uitgevoerd en uw kaart wordt voor dat bedrag gedebiteerd. Bij de bestelprocedure ontvangt u nadere aanwijzingen.

Automatische incasso via Paypal

Als u heeft gekozen voor de betaalmethode met automatische incasso, hoeft u niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. Door de betalingsopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een automatische incasso opdracht. PayPal informeert u over de datum waarop uw rekening wordt gedebiteerd door u een vooraankondiging te sturen. Op vertoon van het automatische incassomandaat onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht vraagt PayPal zijn bank om door te gaan met de transactie. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. Meer informatie is beschikbaar tijdens het bestelproces.

Betaling op factuur via Paypal

Als u ervoor heeft gekozen om op rekening te betalen hoeft u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, niet bij PayPal geregistreerd staan. Nadat de controle van uw adresgegevens en uw kredietwaardigheid met goed gevolg is doorlopen en de bestelling is geplaatst, dragen wij onze vordering over aan PayPal. In dat geval kunt u de vordering alleen voldoen door aan PayPal te betalen. Voor de afhandeling van betalingen via PayPal gelden – aanvullend op onze Algemene Voorwaarden – de Algemene Voorwaarden en de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal. Nadere informatie en de volledige Algemene Voorwaarden van PayPal inzake koop op rekening vindt u hier. [https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE]

Klarna Betaal nu

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienstaanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen moet u beschikken over een voor deelname aan Sofort vrijgegeven online-bankrekening met PIN/TAN-methode, zich op de vereiste manier legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Apple pay

Om het factuurbedrag via Apple Pay te kunnen betalen, moet u de "Safari" browser gebruiken, geregistreerd zijn bij de Apple service provider, de Apple Pay functie geactiveerd hebben, inloggen met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Meer informatie is beschikbaar tijdens het bestelproces.

Achteraf betalen met Klarna

In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.nl), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u als betalingsoptie het kopen op rekening aan. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat Klarna rekeningen alleen mogelijk zijn voor consumenten en dat betaling steeds aan Klarna dient te geschieden. Bij het kopen op rekening met Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u steeds een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige Algemene voorwaarden voor het kopen op rekening vindt u hier [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/nl_nl/invoice?fee=0].

Financiering via Klarna

In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.nl), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u aankoop op afbetaling aan als betaalmethode. Houd er rekening mee dat aankoop op afbetaling van Klarna alleen voor consumenten beschikbaar is en dat de betaling aan Klarna moet worden gedaan.

Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totale bedrag (maar ten minste € 5,00). Meer informatie over de aankoop op afbetaling van Klarna met inbegrip van de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkredieten vindt u hier [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/nl_nl/account].

iDEAL

Nadat u uw bank heeft geselecteerd, zal iDEAL u direct doorverwijzen naar de website van uw bank om daar de betaling te bevestigen.

6. HERROEPINGSRECHT

U heeft het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht. Dit geldt ook als u een bedrijf bent.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

8. GARANTIES

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid

• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim

• Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen

• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.

Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

10. GEDRAGSCODE

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

Trusted Shops (https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf [https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf])

11. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier [https://ec.europa.eu/consumers/odr/] kunt vinden.

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

12. SLOTBEPALINGEN

Voor bedrijven is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u handelaar bent in de zin van het Burgerlijk Wetboek, publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.